piątek, 28 listopada 2014

Zamek w Łapalicach

Hey Guys,

Dzisiaj pokażę Wam zdjęcia z wycieczki, którą odbyliśmy w zeszłym roku. Znajduje się tam najprawdziwszy zamek! Który niestety nie został dokończony (kilka słów o twórcy tego arcydzieła umieszczam poniżej). Co najważniejsze zamek zaczęto budować pod koniec XX wieku.  Nie w czasach gdy żyli Królowie i Królowe, ale w zeszłym wieku!! Dacie wiarę? Myślę, że gdyby budowa została ukończona byłby przepiękny! Póki co troszkę mnie przerażają te mury - można by było nakręcić tam jakiś horror.

Hey Guys,


Today I'll show you pictures from the trip that we had last year. There is the truest castle! Which unfortunately has not been completed (a few words about the creator of this masterpiece I put below). Most importantly, the castle were built in the late twentieth century. Not at the time when kings and queens lived, but in the last century !! Can you believe that? I think that if the construction was completed would be wonderful! So far little scare me these walls - could be there to shoot a horror movie.


"Zamek w Łapalicach - zagadka rodem z końca XX wieku, został zbudowany przez Piotra Kazimierczaka - rzeźbiarza, snycerza oraz producenta rzeźbionych mebli gdańskich. Ten niezwykły wizjoner odtworzył w latach osiemdziesiątych XX wieku średniowieczne realia. Budowany dom i pracownia okazały się być najprawdziwszym zamkiem. Szkoda, że niedokończonym.
W zamierzeniach autora projektu cały budynek miał stać się galerią sztuki, wykończoną kunsztowną drewnianą sztukaterią oraz dziełami malarstwa dorównującymi pięknem zabytkom sprzed kilkuset lat. Wnętrze miało być wykonane prawie w całości z drewna, łącznie z artystycznie zdobionymi sklepieniami i podłogami. Całokształt wystroju powinny uzupełnić liczne rzeźbiarskie dzieła sztuki."

"Castle of Łapalice - puzzle native of the late twentieth century, was built by Peter Kazimierczak - sculptor, woodcarver and carved furniture manufacturer Gdansk. This extraordinary visionary recreated in the eighties of the twentieth century medieval reality. Built a house and workshop proved to be the truest castle. It is unfortunate that unfinished.
The intentions of the building's design was to become an art gallery, exquisite wood finished with stucco and painting works par with the beauty of monuments hundreds of years ago. The interior was to be made almost entirely of wood, including artistically decorated ceilings and floors. Lifetime design should complement numerous sculptural works of art."


* tekst skopiowany ze strony : http://www.astra28.eu/lapalice.html